Algemene Voorwaarden van Raadviseurs
Versie februari 2016

Artikel 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de medewerkers van Raadviseurs zijn onderworpen uit hoofde van hun lidmaatschap van beroepsorganisaties;
b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Raadviseurs ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Raadviseurs vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Raadviseurs al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
d. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Raadviseurs zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Raadviseurs de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
f. Raadviseurs: Raadviseurs Zwetsloot en Vlot BV te Gorinchem.
g. Werkzaamheden: alle door Raadviseurs ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Raadviseurs zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Raadviseurs voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, uit Opdracht of anderszins, tussen de Opdrachtgever enerzijds en de Medewerkers en/of Raadviseurs anderzijds (inclusief aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en/of andere rechtsbetrekkingen).
2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de Medewerker(s) en/of al degenen die voor Raadviseurs werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Raadviseurs. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Raadviseurs uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Raadviseurs naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Raadviseurs te stellen. Raadviseurs bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om Raadviseurs onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3. Raadviseurs heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever vrijwaart Raadviseurs voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Raadviseurs gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Raadviseurs, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Raadviseurs de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Raadviseurs verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Raadviseurs kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.
8. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Raadviseurs is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Raadviseurs openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Raadviseurs, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT
1. Raadviseurs voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. Raadviseurs kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Raadviseurs bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s). Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Raadviseurs, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
3. Raadviseurs heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Raadviseurs aan te wijzen derde.
4. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Raadviseurs en de Medewerkers en/of hulppersonen tegen aanspraken van derden die samenhangen met de Opdracht, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Raadviseurs.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Raadviseurs voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.