Klachtbehandeling Raadviseurs

Artikel 1
1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van Raadviseurs zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij Commissie Klachten Raadviseurs.

2. Een ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij Commissie Klachten Raadviseurs, p/a Postbus 433, 4200 AKGorinchem.

3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent zich in diens beroepsmatig handelen jegens de klager heeft gedragen, kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.

4. Een klachtin de zin van deze klachtenregelingkan niet uitsluitend over een declaratie gaan.

Artikel 2
De Commissie Klachten Raadviseurs draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijkebehandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3
1. De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:a.de naam en het adres van de klager;b.de naam van de medewerkerop wiens gedraging de klacht betrekking heeft;c.de dagtekening;d.een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht; e.de klachtwaardigheid van de gedraging.

2. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.

3. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4
De medewerkerdie een schriftelijke klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aande Commissie Klachten Raadviseurs.

Artikel 5
1. De Commissie Klachten Raadviseursbevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijkbinnen vijf werkdagen.

2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;d.de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

3. De Commissie Klachten Raadviseurszendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijkeen andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.

4. De Commissie Klachten Raadviseurs zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezondenzo spoedig mogelijk terug aan de klager.Het begeleidendeschrijven vermeldt de reden van terugsturen.

Artikel 6
De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

Artikel 7
1. De Commissie Klachten Raadviseurs is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

a. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

b. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen datlanger dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;

c. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

d. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. De Commissie Klachten Raadviseursneemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij het klachtenreglementgesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klagerde gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.3.Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Commissie Klachten Raadviseurs klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8
1. De Commissie Klachten Raadviseurs stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9
1. De Commissie Klachten Raadviseurs handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen achtweken.

2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 7, tweedelid, van dit klachtenreglementte herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerkerop wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10
1. De Commissie Klachten Raadviseurs stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van eventuele aanbevelingenaan de dagelijks beleidsbepaler.

2. De beslissing van de Commissie Klachten Raadviseurs strekt tot:a.gegrondverklaring van de klacht; ofb.ongegrondverklaring van de klacht.

3. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.